201701272300141996338992 | مرجع مقالات و فیلم های آموزشی پین باهیس

201701272300141996338992

MOST COMMENTED

روش Poisson Distribution در پیشبینی تعداد گل

روش Poisson Distribution مدلی است بر مبنای اطلاعات اماری که به شما کمک میکنه به متدی قابل اتکا برای پیش بینی تعداد گل در...

HOT NEWS