یکی از حساس ترین دربی های چندسال اخیر ایران امروز در ورزشگاه آزادی با حضور مهمان ویژه ,پیر لویجی کولینا,…