1.    این بانس یکبار قابل استفاده است. برای انتخاب بازی های تک شرتی حداقل ضریب 1.9 میباشد و در بازی های چند شرطی حداقل ضریب 1.9 میباشد
  2.    میتوانید تمامی بانس خود را در لیگ های فوتبال و بسکتبال صرف کنید
  3.    میتوانید با بانس خود حداکثر تا سقف 2.000.000 ریال برداشت کنید
  4.    باید حداقل 400.000 ریال سپرده داشته باشید تا بتوانید برداشت نمایید
  5.    این بانس تا 7 روز اعتبار دارد اگر در این مدت از این بانس استفاده نکنید بانس شما از اعتبار خواهد افتاد