گزینه های بخت آزمائی پین باهیس عموما به فوتبال و بسکتبال محدود نمی شود. شما می توانید در بسیاری از ورزش ها شرط بندی کنید .
برخی از این گزینه های شرط بندی فرصت های شغلی جذاب زنده در بسیاری از ورزش ها مانند بسکتبال، والیبال، هندبال، یخ هاکی، بیس بال و فوتبال آمریکایی را ارائه می دهند.
علاوه بر شرط های دیگر، شما می توانید بر تعداد گل و بسیاری دیگر از وقایع بت شرط بندی کنید. بنابراین، شما با این روش شانس خود را برای برنده شدن افزایش می دهید.