از جمله مواردی که توجه افراد شرط گذار را جلب می کنند، پاداش هایی است که توسط سایت های شرط بندی داده می شود. آنها پاداش و تبلیغات را در رقابت با یکدیگر توزیع می کنند. یکی از این سایت ها با غنای تبلیغاتی ورزشی بیشترجلب توجه می کند. شرح مفصلی از تمامی وقایع ورزشی در تبلیغات های سایت به صورت دوره ای و روزانه در مجاری سایت ها قابل بازدید می باشد که در صورتت درخواست هم می توان تبلیغاتی را انجام داد.
در صفحه بانس ها با انواع پیشنهادات پین باهیس میتوانید آشنا شوید